Energistigen

Det som beskrivs på den här sidan är idéer om en applikation som vi kallar Energistigen, och alltså inte en existerande app redo att laddas ner i appstore.

Energistigen är en applikation och vän som hjälper användaren att planera och leva en vardag i energibalans. För individer med NPF kan energivariationer komma snabbt och när energin väl är slut fallerar hela vardagen. Energistigen hjälper personen att förebygga och hitta strategier mot negativ stress och förbättrar på så vis livet till det bättre för hela familjen. Appen bygger i början på manuell inmatning men kommer efter hand bli mer och mer automatiserad.

Olika situationer (aktiviteter, platser, personer och kombinationer av dessa) ger och tar energi, vilka som ger energi och vilka som tar energi är individuellt. Energistigen lär känna dig och dina mönster och kan på så sätt hjälpa dig balansera vardagen så att negativ stress inte tar överhand. Om energin ändå håller på att ta slut kommer Energistigen att ge dig råd om hur du kan undvika eller hantera de negativa situationerna samt hur du kan fylla på med positiv energi för att åter komma i balans. Energistigen är också länkad till anhöriga och sociala forum som kan stödja dig på avstånd.

Du kommunicerar med Energistigen via din smarta telefon och/eller smarta klocka. Dessa kommer att kombinera information som du själv matar in med information om t ex din puls, var du befinner dig, väderlek och andra användares information för att förstå hur din energinivå varierar över dagen.

När du börjar använda Energistigen kommer du att göra en energiskattning genom att berätta vilka aktiviteter, platser och människor som ger och tar energi. Energistigen har även en kalenderfunktion där du kan få en översikt över veckans aktiviteter för dig och din familj ur energihänseende. I början är det du som manuellt matar in hur energikrävande/stressande du tror att ett möte i kalendern kommer att vara innan, men allteftersom du använder appen kommer den att skapa sig kunskap om dig med hjälp av ditt digitala beteende, sensorer och dina tidigare skattningar och energiskattningen kommer att kunna automatiseras. Naturligtvis med möjlighet för dig att ändra den om den inte är rätt.

Energistigen hjälper dig också med planering, genomförande och efterarbete av jobbiga situationer. T ex genom att hjälpa dig få barnvakt före och efter mötet, utöva mindfullness innan du går in i mötet, ta en paus under mötet, spela in ljud i mötet så att du kan lyssna på efteråt mm. Energistigen kan länkas till andra appar du använder och kan även rekommendera kategorier av appar som kan passa dig, t ex träning, mindfullness, sömnhjälp och planering.

Tekniska kopplingar

Energistigen kommer att använda sensorinformation från en wearable såsom en smart klocka eller armband som kan mäta din puls. En människas puls, dess variationer momentant och över tid ger information som kan omvandlas till hennes stressnivå. Det finns även andra möjliga sensorer att integrera som t ex placeras under madrassen för att mäta sömnkvalitet och när man befinner sig i sängen.teknikbild

Exempel på andra datakällor som Energistigen kan använda är information om hur du rör dig och var du befinner dig genom gps och accelerometer, ljudinformation för att förstå den omgivande miljön såsom om den är lugn eller stökig och kanske även vilka personer du har omkring dig via röstigenkänning, och så kallad öppen data i samhället, exempelvis väderrelaterad information. Troligtvis kan Energistigen också dra slutsatser utifrån hur du använder din mobiltelefon och dina appar över tid och i stunden, om ditt mönster följer det normala eller förändringar sker. Andra möjligheter projektgruppen diskuterat är att blockera samtal från personer som Energistigen vet gör dig upprörd när du redan är nära att få slut på energi eller åtminstone rekommendera dig att ta samtalaet senare.  Allt detta kombineras med hjälp av artificiell intelligens till en förutsägelse om dina energinivåer och kan guida dig genom dagen.

Energistigen kommer även att länkas till andra appar som kan stödja dig i att hushålla med energi eller ge ny energi, såsom appar inom sömnhjälp, meditation, träning och planering.

Hur vi har arbetat med idén

Idén baseras på material från de workshops som hållits inom projektet och de personas och scenarios som beskrivs i materialet. Vi har vidareutvecklat idén genom interna workshops och brainstormingar samt insamlande av information genom sökningar på internet. Vi arbetade parallellt med koncept, funktionalitet och användargränssnitt samt proof-of-concept för att verifiera att sensordata kan användas på tänkt sätt, att information kan lagras i molnet och att olika appar kan integreras.

Idébeskrivning med bilder

Vi tog fasta på att målgruppen ofta får slut på energi vilket får stora problem i vardagen. Vi lärde oss att det finns existerande metoder för att lära sig hantera detta genom att kartlägga vad som ger och tar energi utifrån platser, aktiviteter och personer och att detta t ex är något som en arbetsterapeut hjälper till med. Vi lärde oss även att det är vanligt att göra en kartläggning över veckans aktiviteter för att se att man inte får alltför många med negativ stress under en och samma dag och vi insåg att detta måste gå att automatisera med hjälp av mobil teknik och internet of things.

Utöver att kartlägga energinivåer i nuet och över tid handlar iden om att hjälpa individen till energibalans genom att jobba i tre steg:

  1. Förbygga stress
  2. Hantera stress under tiden situationen pågår
  3. Återhämta sig efter en stressig situation

Energistigen illustrator vem passar barnenExempel för att förebygga stress är att hjälpa användaren att balansera negativa och positiva aktiviteter över en dag och vecka så att de negativa inte tar överhanden. Exempel på att hantera stress i stunden kan vara situationsanpassade råd såsom att ta en paus i ett möte för att göra en lugnande aktivitet i fem minuter. Exempel på att återhämta sig efter en stressig situation är att hjälpa användaren att få barnvakt och uppmana hen att genomföra ett träningspass eller någon annan aktivitet som ger denna individ energi.

Energikartläggning

Vi började med att studera olika typer av existerande energikartläggningar för målgruppen. Vi hittade olika modeller för att mäta individens stressnivåer. Bland andra en där stresstoleransen likställs med en bägare och varje moment bygger upp stress som till slut får bägaren att rinna över och där man då behöver ta bort någon stressfaktor eller lägga till en positiv faktor innan bägaren rinner över (se bloggen Ett annat sätt att tänka). En annan modell likställer Energistigen illustrator Vad tycker du omstresstoleransen med en bensintank om 40 liter där olika moment tar energi eller ger energi i olika utsträckning och där det gäller att inte få tomt i tanken för då stannar ”bilen” (se artikel från Pedagogiskt Perspektiv AB).

I våra skisser valde vi att använda en femgradig skala som baseras på the 5-point scale of stress och som använder sig att fem färggraderade steg (rött – orange –gult –blått – grönt) och även gubbar med olika ansiktsuttryck för att gradera stresspåslag med en viss plats, aktivitet eller person. Nedan visas ett exempel på hur appen kartlägger olika aktiviteter genom att användaren får gradera sin känsla inför dessa.

Energi-waze

Energistigen illustrator första sidanFörsta arbetsnamnet för det vi nu kallar Energistigen var Energi-waze, baserat på appen waze som är en navigationsapp för att guida bilister till sin destination. Det som skiljer waze från andra navigatoinsappar är att användarna är med och samskapar innehållet och att rutten och information uppdateras i realtid baserat på användarnas information. T ex om waze upptäcker att det är kö eller stopp i trafiken på en viss plats guidar den senare bilister till en annan rutt, som användare kan jag själv lägga in om det finns hinder på vägen, om polisen står på en viss plats osv. Vår tanke var att Energistigen på samma sätt skulle guida användaren genom vardagen, att undvika energibovar och hitta den smidigaste vägen till målet. Som användare skulle jag därmed kunna varna andra användare att en plats är energikrävande t ex pga att det stopp i busstrafiken eller en demonstration pågår med stora folksamlingar som följd, och istället föreslå att de tar en rutt genom skogen eller annan miljö som verkar lugnande och som adderar energivärde. Om dina vänner har gett dig tillgång till deras position och appen upptäcker att en vän är i närheten skulle den potentiellt tipsa dig om att ta kontakt med vännen för att få en positiv energiboost. Idélistan på vad som kan inkluderas kan göras lång.

Kalenderfunktion

Vi har förstått att med diagnosen NPF följer ofta möten med olika samhällsinstanser såsom myndigheter och skolväsendet och att dessa möten av många orsaker kan upplevas mycket energikrävande. Vi Energistigen illustrator kalendervalde därför som en del av Energistigen att inkludera stöd för att planera och genomföra möten. Dels får användaren gradera mötet i energihänseende och kan därmed få en översikt över dagen eller veckan för sig själv eller sin familj för att kunna planera så att röda och gula möten (dvs de med negativ energipåverkan) inte blir för många och balanseras upp av gröna eller blå möten och aktiviteter (dvs de med positiv energipåverkan). Tanken är att automatisera inmatningen så långt som möjligt så att appen efter hand själv vet energiåtgång för just dig i olika situationer och möten med olika människor på olika platser. Om användaren redan idag använder en kalenderapp ska Energistigen hämta informationen därifrån och inte tvinga hen att lägga in information på flera ställen.

Bilderna nedan visar hur användaren manuellt graderar mötet vad gäller energiåtgång genom att markera någon av gubbarna på skalan. Energistigen erbjuder hjälp i planering inför mötet t ex genom att länka till appar för reseplanering såsom ResLedaren, ge information om personen användaren ska träffa och be hen speca upp sina mål med mötet innan, något som går bra att göra tillsammans med en anhörig eller annan kontakt. Under själva mötet får användaren möjlighet att spela in en ljudfil som hen kan lyssna på i efterhand för att delge familj eller själv i lugn och ro kunna återuppleva diskussionen, ta foton tex på en whiteboard med anteckningar eller personerna som deltog, skriva ner anteckningar från mötet och påminna för att säkerställa att de mål hen hade med mötet har blivit behandlade. Om stressmätaren i pulsarmbandet upptäcker att situationen börjar bli användaren övermäktig kommer en varning att hen bör ta en paus och genomföra en lugnande aktivitet som passar just denna användare, t ex gå in på en toalett eller annan lugn plats och göra 5 minuter mindfullness. Allt som vi här nämnder är förslag på funktionalitet som kan byggas vidare efter behov.

Energistigen illustrator möte

Förstå mig

Personer med NPF har mycket olika symptom och många personer i samhället känner dåligt till vad diagnoserna innebär. Detta kan leda till missförstånd och felbehandling av personer med NPF. Sådana situationer tar naturligtvis mycket energi både för personen med NPF och övriga. Om användaren är öppen med sin NPF skulle en enkel text med en förklaring av personens särdrag och hur hen behöver bli behandlad kunna inkluderas i Energistigen. I början på ett möte kan användaren då visa upp detta för övriga personer för att de ska få ökad förståelse för hens situation och därmed ges möjlighet att skapa en bättre förutsättning för ett lyckat möte.

Socialt sammanhang

Vi har också funderat runt hur Energistigen skulle kunna ta hjälp av sociala kontaktnät för att skapa energibalans, både från användarens familj och vänner och från personer som hen inte ännu känner men som skulle kunna hjälpa användaren. En sådan sak är att råden i Energistigen kommer från samskapad information från alla användare. Energistigen skulle också kunna inkludera eller länka till diskussionsforum för likasinnade. Andra exempel vi pratat om som inkluderar det nuvarande kontaktnätet är inkludering av en ”lovebombing” funktionalitet där nära och kära kan skicka positiva meddelanden för att boosta användarens energinivå, eller där de uppmanas kontakta användaren för att hjälpa till tex med barnpassning eller andra praktiska sysslor då energin är på väg att rinna ut.

Vi som har arbetat med Energistigen är Petra Sommarlund och Sophie Rice från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut samt Daniel Einarson och Marijana Teljega vid Högskolan i Kristianstad.