Att vara förälder med dolda funktionsnedsättningar

Att vara förälder med dolda funktionsnedsättningar

Att vara förälder är en utmaning för de flesta. Att dessutom ha en diagnos som ADHD, autism eller Asperger leder ofta till att utmaningen blir än större. ADHD, autism, Asperger och liknande diagnoser kallas ofta neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Föräldrar med NPF kan ibland uppleva en ond cirkel med utgångspunkt i en icke-fungerande vardag. Detta leder till stress, oro och frustration som kan leda till utbrott eller utmattning. Detta kan i sin tur göra att det blir ännu svårare att få vardagen att fungera.

Hur föräldrar med dolda funktionsnedsättningar kan gynnas av hjälpmedel och lösningar framtagna inom ramarna för Internet of Things (IoT) är den grundläggande frågeställningen under projektet. Föräldrar med NPF befinner sig i dagsläget i en väldigt utsatt situation. I Attentions undersökning om unga vuxna med ADHD från 2013 angav 64% att de inte fått det stöd de önskat och behövt. I Hjälpmedelsinstitutets undersökning från 2012 framgår det att 65% av de landsting som svarat ansåg att vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inte får de hjälpmedel de behöver.

Vi i projektet tror att det går att underlätta för föräldrar att hantera de negativa aspekterna av sin NPF genom att göra det lättare för dem att få sin vardag att gå ihop. Många av de hjälpmedel som används i dagsläget är påminnelse- och planeringsverktyg som syftar till att göra just detta. Vi tror att det finns möjlighet att förbättra många av de hjälpmedel och produkter som finns i dagsläget genom att utnyttja den potential IoT för med sig. Vi tror också att det finns utrymme för att ta fram helt nya produkter och system, bland annat inom följande områden:

  • Individer med NPF kan ibland uppleva att omgivningen inte förstår eller tar hänsyn till deras diagnos och de kan själva ha svårt att veta och uttrycka vad de behöver. Hur kan vi underlätta symptomhanteringen för individer med NPF och deras omgivning?
  • Ett flertal av dagens vanligaste hjälpmedel fokuserar på enstaka handlingar, situationer och mål, men passar inte in i individens vardag som helhet. Hur kan vi göra det smidigare för individen att använda ett flertal integrerade hjälpmedel på ett enklare sätt?
  • Vissa individer med NPF har ekonomiska bekymmer och har använder därför endast kontanter för att lättare hålla koll på sin budget. Trots detta fungerar det inte alltid. Hur kan vi göra det lättare för dessa individer att hålla koll på sin ekonomi?
  • För många med NPF innebär bl.a mediciner som Concerta, Ritalin och Metylfenidat ett stort stöd i vardagen. Hur kan vi göra det lättare för dessa individer att hantera och hålla koll på sin medicinering?

Trots att det finns många möjligheter finns det också många utmaningar, bland annat:

  • Vissa individer med NPF kan vara känsliga för ljud- och ljussignaler vilket blir extra viktigt att ta hänsyn till inom IoT som innebär ett stort antal enheter på liten yta.
  • Eftersom många med NPF upplever svårigheter med att fokusera på ointressanta aktiviteter är det extra viktigt att de produkter och lösningar som tas fram är lätta att använda och inte kräver utdragna manualer eller långa uppstartsperioder.

Under projektet kommer vi att hålla i en intervjustudie där vi hoppas kunna ta reda på mer om vilka svårigheter och utmaningar föräldrar med NPF ställs inför i sin vardag. Vi hoppas också kunna ta reda på mer om vilka möjligheter det finns för föräldrar med NPF i en värld av Internet of Things.